17. 12. 2017

Horolezecká stěna

Horolezecká stěna stojí u nové klubovny od října 2011. Rádi tuto cvičnou stěnu poskytneme široké veřejnosti.

Formulář pro lezení

 

Před lezením na horolezecké stěně jste povinni vyplnit formulář zde

 

Provozní řád

Horolezecká umělá stěna je určena pouze pro výcvik volného lezení.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI LEZOU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

 1. Účastník tréninku: účastníkem provozu se rozumí každá osoba, která se v době provozu stěny buď  přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v části zahrady, nad  kterou je postavena).  
 2. Odborný dozor (služba): odborný dozor může vykonávat osoba starší 18-ti let s dostatečnými  vědomosti a znalostmi v oblastní tréninku lezení. Není li určeno jinak je to vždy vedoucí akce dané  skupiny.

Provozovatel: Junák – český skaut z.s., středisko Přelouč. Zastoupené Martinem  Pittnerem.  

Osoby mladší 18-ti let mohou lézt pouze pod přímým dohledem odborného dozoru.

Vstup na horolezeckou stěnu bez adekvátního jištění je přísně zakázán ( vyjma prvolezce –  odborného dozoru.)

Lezci jsou rovněž povinni řídit se pokyny odborného dozoru, a dodržovat tyto zásady  bezpečného lezení:  

 1. K lezení používat oficiálně schválené horolezecké pomůcky odpovídající ČSN, nebo s certifikátem  CE nebo UIAA- horolana o průměru 9,8 až 12 mm s ne poškozeným opletem, úvazek (mládež do 15-ti  let v rámci výcviku kombinovaný, nebo celotělový úvazek), expresky, karabiny a jistící pomůcky.  Vhodná lezecká obuv nesmí poškozovat povrch stěny.  
 2. Lezec je povinen se před lezením navázat a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský, protisměrný  osmičkový. Nedoporučuje se navazovat na lano dračí smyčkou.  
 3. Lezec je povinen se při lezení jistit. Sólový trénink je zakázán. Sólo lezení (bez navázání na lano) je  povoleno pouze jako bouldering a to do výšky lezce od země v celé šířce stěny a to pouze v případě,  že se nad sólolezcem nenachází jiný lezec.  
 4. Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky  lezení. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou lezců.  
 5. Jistící je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění a povolovat či dobírat lano  tak, aby minimalizoval délku případného pádu. Pád musí zachytit tak, aby nedošlo ke zranění  prvolezce, ostatních účastníků lezení, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či  horolezeckých pomůcek. Pád vždy chytejte s prokluzem – dynamicky. Neúměrně dlouhé pády (na  efekt) nejsou povoleny.  
 6. Dobírání v jistícím bodě je zakázáno, stejně jako nácvik stavění apd. Spouštění probíhá zásadně  plynule s ohledem na ostatní účastníky tréninku.
 7. Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou. Do 6m  od paty stěny.  
 1. K lezení lze použít instalovaných chytů, nikoliv okrajů stěny.  
 2. Upravování stávajících cest v době tréninku je přísně zakázáno.  
 3. V případě zjištění uvolněného chytu nebo jistícího prostředku je účastník tréninku povinen na  tuto okolnost upozornit správce a případně i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit.  
 4. Při údržbě, nebo jakékoliv práci na stěně  je třeba zajistit, aby se v prostoru pod tímto  místem nezdržovali žádní účastníci tréninku.  
 5. Na stěnu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a drog.  
 6. Každý účastník tréninku je povinen chovat se tak, aby neohrožoval, ani neomezoval ostatní  účastníky a při úrazu ihned poskytl první pomoc neprodleně sám, nebo prostřednictvím služby,  přivolal lékaře.  
 7. Každý účastník tréninku, který zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu je povinnou  příslušnou osobu upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k  nápravě, je třeba informovat správce.  
 8. Provozovatel a jím zmocněný zástupce (správce) je oprávněn kdykoliv vykázat ze stěny osobu,  která porušuje ustanovení provozního řádu.  
 9. Tento provozní řád má provizorní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit  jeho jednotlivá ustanovení. Veřejnosti přístupný (viditelně vyvěšený) PŘ je závazný pro všechny, kteří se vyskytují v době lezení v prostoru lezecké stěny.  
 10. Je zakázáno využívat stěnu k tréninku bez předchozího potvrzení přečtení provozního řádu. Viz. https://skautprelouc.cz/skautske-centrum/horolezecka-stena/

Kontakt:

Martin Pittner – Píťa, 602 590 206, Pražská 917, Přelouč